Postup při opravě výrobku Jablocom

Naleznete-li závadu na produktu firmy Jablocom, postupujte podle tohoto návodu. Servisní partneři naleznou v kapitole Servis informaci, jak postupovat, pokud obdrží na opravu výrobek Jablocom. Návod ve formátu pdf stáhnete zde.

Protokol opravy stáhnete zde.

Adresu servisního partnera ve vaší zemi naleznete zde.

Poptáváte-li náhradní díly k výrobkům Jablocom, přejděte na kapitolu Náhradní díly.

Uživatel zašle výrobek k opravě

Před zasláním výrobku k opravě postupujte dle schématu.service process image


http://www.jablocom.cz/podpora
http://www.jablocom.cz/servis

A. Vyhledejte řešení on-line

Nejprve prosím navštivte www.jablocom.cz/podpora , kde můžete nalézt řešení nejčastějších problémů. Pravděpodobně budete schopni váš problém vyřešit sami. Vyberte vaše zařízení a zvolte tématický okruh vašeho problému. Pro kontaktování technické podpory vyberte Jiný problém a vyplňte kontaktní formulář.

B. Vyhledejte servisního partnera

Pokud se Vám nedaří vyřešit problém pomocí našeho portálu podpory a pokud bylo zařízení zakoupené v České republice, obraťte se prosím na servisní středisko firmy Jablocom zde. Pro opravu zařízení zakoupených v jiných zemích vyhledejte prosím autorizovaného servisního partnera pro váš region v této tabulce – www.jablocom.com/service-partners. Pokud není v tabulce žádný servisní partner pro váš region, může být vaše zařízení opraveno v našem hlavním servisním středisku v Jablocomu. Kontaktujte prosím vašeho prodejce pro ověření správnosti tohoto postupu.

C. Vyplňte protokol opravy a ověřte záruční dobu Jablocomu

Popište prosím závadu na vašem zařízení. Stáhněte si protokol opravy na www.jablocom.cz/protokol. Vyplněním tohoto protokolu usnadníte práci servisním technikům a uspíšítě tím vyřešení vašeho problému.

Pro uznání záruky se prosím ujistěte, že vaše zařízení splňuje záruční podmínky (kapitola E). Záruční doba výrobce je počítána od doby vstupu výrobku do distribučního řetězce. Před odesláním výrobku k záruční opravě nejprve ověřte záruční dobu Jablocomu, vyplňte tento formulář. V odpovědi obdržíte datum, kdy končí záruční doba Jablocomu daného zařízení.

Pokud záruční doba výrobku ještě neuplynula, můžete zaslat výrobek přímo do servisu. Pokud záruční doba Jablocomu již uplynula a záruka uživatele ještě neuplynula, uplatněte záruční reklamaci u svého prodejce. Bližší vysvětlení naleznete zde.

D. Přiložte veškeré příslušenství

Seznam příslušenství naleznete v tabulce níže.

Model Příslušenství
Telefon GDP-02 Sluchátko, kabel ke sluchátku, síťový adaptér
Essence (GDP-06) JabloPhone (GDP-04(i), GDP-04A(i), GDP-04i 3G) Sluchátko, kabel ke sluchátku, USB kabel, baterie, síťový adaptér
Help Me! KIT (GDP-04i RF) Sluchátko, kabel ke sluchátku, USB kabel, baterie, síťový adaptér, tísňové tlačítko
Raven (GDP-08) Sluchátko, kabel ke sluchátku, síťový adaptér, spodní dvířka
Kamera EYE-02 nebo EyeSee Noha od kamery, anténa, dálkové ovládání/Clicker s PITy, baterie, USB kabel, síťový adaptér

Zabalte zařízení a příslušenství tak, aby nedošlo k jeho poškození při transportu. Pokud možno použijte původní balení výrobku.

Uživatel vrací výrobek distributorovi

Uživatel může vrátit výrobek Jablocom přímo distributorovi pokud

 1. Produkt byl zakoupen přes e-shop a zákazník vrací výrobek v zákonné lhůtě (většinou 14 dní);

  Distributor může zaslat zařízení do servisu s požadavkem na poskytnutí chybějících částí. Servis nenabídne refurbishment.
 2. Produkt má závadu po zakoupení (DOA), viz Kapitola F

  Distributor zašle produkt do servisu.
 3. Distributor nabídl zákazníkovi VIP podmínky, které rozšiřují standartní záruční podmínky firmy Jablocom.

  Distributor hradí servisní náklady, které jsou nadstavbou záručních podmínek firmy Jablocom.

V ostatních případech zákazník zašle produkt přímo do autorizovaného servisu.

Postup servisního partnera

Smlouva o poskytování servisu mezi Jablocomem a servisním partnerem se může od tohoto návodu lišit. V takovém případě má smlouva přednost před tímto návodem.

E. Kontrola záručních podmínek

Při příjmu zařízení k opravě Servis prověří, zda výrobek splňuje záruční podmínky. Záruka je platná, pouze jsou-li splněny všechny následující podmínky:

 1. Datum uplatnění záruky není pozdější než poslední den záruční lhůty poskytnuté výrobcem. Přihlašte se k účtu SAP na adrese https://r.jablocom.com/sap/ a zvolte Tools > Latest warranty;
 2. Produkt je vrácen se vším příslušenstvím (viz. Kapitola D);
 3. Produkt nejeví známky kontaktu s kapalinou, výrobek nebyl vystavený vysoké vlhkosti;
 4. Je přiložen originál dokladu o nákupu, kde je uvedené datum nákupu a IMEI číslo, které odpovídá reklamovanému výrobku;
 5. Důvod reklamace je uvedený písemně. Zákazníkům doporučujeme použít elektronickou verzi reklamačního protokolu na adrese www.jablocom.cz/protokol;
 6. Zařízení nebylo rozebrané neoprávněnou osobou;
 7. Zařízení včetně umělohmotných částí, kabely nebo příslušenství výrobku nejsou viditelně poškozeny.

Záruka se nevztahuje na snížení kapacity baterií způsobené běžným používáním.

Pokud zákazník uplatňuje závadu, která se vyskytla ihned po zakoupení přístroje (Defect on Arrival, DOA), Servis zkontroluje, zda jsou splněné podmínky DOA (viz. Kapitola F).

F. Závada po zakoupení

Pokud zákazník nárokuje opravu závady po zakoupení (DOA), zkontrolujte prosím následující podmínky, které musí být pro uznání závady po zakoupení (DOA) splněny:

 1. Zařízení splňuje záruční podmínky (viz. kapitola E);
 2. Porucha výrobku musí být způsobena vnitřní závadou na produktu;
 3. Produkt byl nainstalován dle pokynů v návodu a nebyl používán k jiným než zamýšleným účelům;
 4. Produkt je v bezvadném stavu (jako nový), nesmí se v žádném případě lišit od nového zařízení;
 5. Balení musí být kompletní, včetně všech manuálů, CD a příslušenství, které byly dodány s výrobkem v době koupě. Poškozené avšak kompletní balení je přijatelné. Nekompletní balení není přijatelné.
 6. Závada se vyskytla během 7 kalendářních dní ode dne nákupu koncovým uživatelem. Datum nákupu musí být prokázáno fakturou, záručním listem nebo razítkem dealera. Datum nákupu a vrácení zboží zde musí být uvedeno.
  V případě, že k závadě došlo ještě před prodejem, prodejce daný stav stvrdí razítkem na fakturu nebo do záručního listu.

Produkt nemá závadu po zakoupení (DOA), pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

 1. Produkt je NFF (nenalezena závada);
 2. Problémy s komunikací jsou způsobeny třetí stranou (např.: špatné pokrytí signálem);
 3. Závada se projevila po používání produktu s nekompatibilním výrobkem nebo příslušenstvím;
 4. Vnitřní data produktu jako datum nebo počítadla, neodpovídají deklarovaným údajům o nákupu zařízení.

G. Záruční oprava

Pokud produkt splňuje všechny záruční podmínky, servis:

 1. Opraví nebo nahradí produkt na náklady výrobce. Servis postupuje dle návodu k opravě poskytnutým výrobcem;
 2. Zašle produkt zpět k zákazníkovi na náklady výrobce;
 3. Vystaví protokol opravy zákazníkovi.

Pokud zařízení splňuje podmínky pro závadu po zakoupení (DOA), servis opraví zařízení na náklady výrobce. Servis se optá Jablocomu, zda má být zařízení také repasováno (jsou vyměněny všechny díly, které jeví známky používání produktu). Pokud nejsou u zařízení splněny podmínky pro závadu po zakoupení, ale zařízení splňuje podmínky pro záruční opravu, provede servis záruční opravu.

H. Mimozáruční oprava

Pokud není splněna alespoň jedna ze záručních podmínek, servis nabídne zákazníkovi mimozáruční opravu. Pokud zákazník s mimozáruční opravou nesouhlasí, zašle servis produkt zpět zákazníkovi na náklady zákazníka. Servis může zákazníka vyzvat k doplnění chybějícího příslušenství nebo dokumentace o prodeji, aby opravu bylo možné provést v záruce. Je-li oprava mimozáruční a zákazník s takovou opravou souhlasí, servis:

 1. Opraví nebo nahradí produkt na náklady zákazníka. Servis postupuje dle návodu na opravu produktu;
 2. Zašle produkt zpět zákazníkovi na náklady zákazníka;
 3. Vystaví zákazníkovi protokol o opravě.

Pokud zákazník nesouhlasí s mimozáruční opravou, servis zašle produkt zpět zákazníkovi na náklady zákazníka.

Náhradní díly

Servis firmy Jablocom nabízí náhradní díly k produktům Jablocom. Adresu servisu Jablocom naleznete na stránce Kontakty a lidé. Pro poptání náhradních dílů prosím vyplňte formulář zde. Chybějící náhradní díly / příslušenství mohou být doplněny k produktu, který je právě opravován. Cenu doplněných náhradních dílů hradí zákazník.